PRIVACY VERKLARING

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching, gevestigd aan G.A. Brederolaan 89d, 3141 CG te Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.veelgoedscoaching.nl

G.A. Brederolaan 89d, 3141 CG Maassluis

info@veelgoedscoaching.nl Telefoon: 06-46766406

Yvonne Wortman is de Functionaris Gegevensbescherming van Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching. Zij is te bereiken via info@veelgoedscoaching.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching verwerkt geen persoonsgegevens, omdat op de site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@veelgoedscoaching.nl  dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien van toepassing)

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  • Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching verwerkt ook persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching) tussen zit. Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor administratieve doeleinden, Wix voor het onderhouden van de website, Word of Pages om facturen te maken, Dropbox (beveiligd) voor het bewaren van facturen en excel bestand.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 Jaar > i.v.m. Belastingdienst

Personalia > 7 Jaar i.v.m. vereisten beroepsvereniging

Adres > gekoppeld aan bovenstaande > Idem

Inhoudelijke gegevens > 7 Jaar tenzij cliënt nadrukkelijk anders vraagt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder toestemming van jouw kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: 

info@veelgoedscoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Veelgoeds in kinder-, jongeren- en gezinscoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@veelgoedscoaching.nl